การซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 ล่วงหน้า (7 วัน) แบบส่งมอบยางจริง
สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา


วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
Date : Monday, April 24 2017ํ
วัน/เดือน/ปี ตลาดล่วงหน้าส่งมอบยางจริง
ราคา น้ำหนัก ส่งมอบวันที่
24 เมษายน 2560 72.50 12,000 2 พฤษภาคม 2560