ราคาเสนอขาย


วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
Date : Monday, November 20 2017ํ
ประเทศ
Country
ชนิดยาง
Type
เดือนส่งมอบ
(Shipment)
เซนต์สหรัฐ / กก.
( US CENTS / KG )
ไทย
Thailand
RSS 3
December
155.0
STR 20
December
138.0
อินโดนีเซีย
Indonesia
SIR 20
December
0.0
มาเลเซีย
Malaysia
SMR 20
December
1.4