ตลาดอินโดนีเซีย


วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
Date : Tuesday, November 14 2017ํ
ชนิดยาง
Type
เซนต์สหรัฐ / กก.
( US CENTS / KG )
ธันวาคม 2560(December 2017) มกราคม 2561(January 2018)
SIR 20
158.00 - 158.50 158.50 - 159.00