ราคาประมูลตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ชนิดยาง
ราคา (บาท/ก.ก.)
+/-จาก
ราคากลาง
วันที่
ยางแผ่นดิบ
41.49
-0.28
21 พ.ย. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3
44.49
-1.55
21 พ.ย. 2560

น้ำยางสด ณ โรงงาน

DRC ไม่ต่ำกว่า 35%

40.50
21 พ.ย. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน
34.25
21 พ.ย. 2560
หมายเหตุ ราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดี 41.77
  ราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นรมควันชั้น 3 46.04