ราคาประมูลตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ชนิดยาง
ราคา (บาท/ก.ก.)
+/-จาก
ราคากลาง
วันที่
ยางแผ่นดิบ
42.55
-0.36
14 ธ.ค. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3
45.50
+ 0.01
14 ธ.ค. 2560

น้ำยางสด ณ โรงงาน

DRC ไม่ต่ำกว่า 35%

42.00
14 ธ.ค. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน
35.50
14 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ ราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดี 42.91
  ราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นรมควันชั้น 3 45.49