พื้นที่ปลูกยางของประเทศต่างๆ
AREA UNDER PLANTATION RUBBER
หน่วย : 1,000 เฮกตาร์
ประเทศ
(Country)
ปี
( year)
สวนขนาดใหญ่
(Estate)
สวนขนาดเล็ก
(Smallholding)
รวม
บราซิล Brazil
2015
-
-
149.8
กัวเตมาลา Guatemala
2010
81.5
8.5
90.0
เม็กซิโก Mexico
2010
-
-
14.0
คาเมรูน Cameroon
2012
-
-
57.0
โก๊ตดิวัวร์ Cote D'Ivoire
2015
50.1
470.9
521.0
กาบอง Gabon
2013
10.0
1.5
11.5
กานา Ghana
2015
15.1
0.8
58.0
ไลบีเรีย Liberia
1999
60.4
48.5
108.9
ไนจีเรีย Nigeria
2011
61.0
121.0
182.0
คองโก D.R.of Congo
1999
25.0
10.0
35.0
บังคลาเทศ Bangladesh
2009
13.1
27.7
40.8
กัมพูชา Cambodia
2015
-
-
388.9
จีน China
2015
-
-
1,159.0
อินเดีย India
2015
73.0
738.0
811.0
อินโดนีเซีย Indonesia
2015
-
-
3,621.0
มาเลเซีย Malaysia
2015
-
-
1,078.6
เมียนมาร์ Myanmar
2015
-
-
650.8
ปาปัวนิวกินี Papua N.G.
2007
3.3
21.2
24.5
ฟิลิปปินส์ Philippines
2014
-
-
217.6
ศรีลังกา Sri Lanka
2015
-
-
134.8
ไทย Thailand
2014
-
-
2,816.6
เวียดนาม Vietnam
2015
-
-
981.0
หมายเหตู : สวนขนาดใหญ่ ( estate ) พื้นที่มากกว่า 40 เฮกเตอร์