ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานการณ์ยางพารา - ข่าวย้อนหลัง

กนอ.ไฟเขียว 6 บริษัทตั้งนิคมอุตสาหกรรม โดยมี 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดภาคเหนือ

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กนอ.มีมติเห็นชอบพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมจะจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้ได้มาซึ่งที่ดิน ด้านเทคนิค ด้านการเงิน ด้านการตลาด และด้านการส่งเสริมการลงทุน ซึ่ง กนอ. ได้เลือกโครงการที่ได้รับคะแนนสูงสุดแต่ละประเภทที่เหมาะสม จะจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 6 บริษัท

ประกอบด้วย โครงการนิคมอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (โครงการที่จังหวัดระยอง) และ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด (โครงการที่จังหวัดระยอง) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชียงของ ได้แก่ บริษัท เมืองเงิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (จังหวัดเชียงราย) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด (จังหวัดอุดรธานี) บริษัท นาคา คลีนเพาเวอร์ จำกัด (จังหวัดหนองคาย) และบริษัท สวนอุตสาหกรรมพลังงาน (จังหวัดนครราชสีมา)

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องยื่นแบบคำขอเสนอพื้นที่เพื่อจัดตั้งนิคมฯ ร่วมดำเนินงานกับ กนอ.ภายใน 3 เดือน โดยผู้เสนอโครงการจะต้องลงนามในสัญญาร่วมดำเนินงานจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมกับ กนอ.ภายใน 3 เดือน หลังจากคณะกรรมการ กนอ.เห็นชอบให้ กนอ.ร่วมดำเนินงานจัดตั้งนิคมฯ กับผู้เสนอโครงการ ผู้เสนอโครงการจะต้องดำเนินการจัดส่งเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยจะต้องจัดส่งให้ กนอ.พิจารณาภายใน 1 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญาร่วมดำเนินงาน ผู้เสนอโครงการจะต้องจัดส่งรายงานผลการศึกษารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ฉบับสมบูรณ์ต่อ กนอ.เพื่อพิจารณา และนำเสนอ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาภายใน 6 เดือน หลังจากประกาศเขตนิคมอุตสาหกรรม ผู้เสนอโครงการจะต้องดำเนินการยื่นขออนุมัติผังแม่บท ผังจัดสรรที่ดิน และแบบก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของโครงการนิคมอุตสาหกรรม ต่อ กนอ.ภายใน 3 เดือน หลังจากที่ EIA ได้รับอนุมัติจาก สผ.

ผู้เสนอโครงการจะต้องดำเนินการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี หรือตามที่ กนอ.เห็นชอบ หลังจากโครงการได้รับอนุมัติผังจัดสรรจาก กนอ. ทั้งนี้ สามารถแบ่งระยะการพัฒนาโครงการ (Phasing) ได้ตามความเหมาะสมภายใต้การเห็นชอบของ กนอ. และผู้เสนอโครงการต้องส่งมอบที่ดินให้ กนอ.เพื่อก่อสร้างศูนย์ OSS พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ไร่ หรือตามที่ กนอ.กำหนดภายใน 1 ปี หลังจากที่ได้รับอนุมัติผังจัดสรรจาก กนอ.

ที่มา หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (วันที่ 5 มกราคม 2557)