ข่าวเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานการณ์ยางพารา - ข่าวย้อนหลัง

ฉบับที่ 63/2555

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกพันธบัตร ธปท. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการดำเนินนโยบายการเงินของ ธปท. ในการดูแลสภาพคล่องในตลาดเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้มีสภาพคล่องและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้น

ในปี 2555 ธปท. ได้ปรับแผนการออกพันธบัตร ธปท. ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเพิ่มสภาพคล่องซื้อขายในตลาดรองของพันธบัตรให้สูงขึ้น โดย 1) เปลี่ยนวันประมูลสำหรับพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ อายุ 2 ปี และ 3 ปี เพื่อเลี่ยงมิให้วันครบกำหนดไถ่ถอนตรงกับวันเสาร์ หรือ อาทิตย์ 2) ลดจำนวนรุ่นของพันธบัตรแต่ละประเภทลง และเพิ่มขนาดของวงเงินรวมต่อรุ่น

สำหรับปี 2556 หลังจากที่ได้หารือกับผู้ร่วมตลาดอย่างต่อเนื่อง ธปท. วางแผนปรับการออกพันธบัตร ธปท. เพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะตลาดและเอื้อต่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ยิ่งขึ้นดังนี้

1. การยกเลิกและการเพิ่มการออกพันธบัตร ธปท. บางประเภท

ในปี 2556 ธปท. จะยกเลิกการออกพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ อายุ 4 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มอุปทานของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวที่จะเพิ่มขึ้นจากความต้องการระดมทุนจำนวนมากของรัฐบาลในปี 2556 ในขณะเดียวกัน แนวโน้มสภาพคล่องส่วนเกินสุทธิในระบบคาดว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ทำให้ความจำเป็นในการออกพันธบัตรระยะยาวขึ้นเพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับสภาพคล่องส่วนเกินลดลง

นอกจากนี้ ธปท. มีแผนที่จะช่วยสร้างสภาพคล่องให้กับพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (FRB) จึงวางแผนออก FRB เพียงรุ่นเดียว คือ รุ่นอายุ 3 ปี อิงกับอัตราดอกเบี้ย BIBOR ระยะ 3 เดือน โดยจะยกเลิกการออก FRB ทั้ง 2 รุ่นที่ออกอยู่ในปี 2555 คือ อายุ 2 ปี และ 3 ปี ที่อิงกับอัตราดอกเบี้ย BIBOR ระยะ 3 เดือน และ 6 เดือน ตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อให้วงเงินรวมต่อรุ่นสูงขึ้น

2. กำหนดการประมูลพันธบัตร ธปท.

ในปี 2556 ธปท. จะยังคงวันประมูลพันธบัตร ธปท. ไว้ตามแนวทางปฏิบัติเดิม ดังนี้

ประเภทพันธบัตร             วันประมูล          ความถี่ในการประมูล

1. พันธบัตรประเภทที่จำหน่ายเป็นส่วนลด

- อายุไม่เกิน 15 วัน              วันศุกร์            ทุกสัปดาห์

- 1, 3 และ 6 เดือน             วันอังคาร          ทุกสัปดาห์

- 1 ปี                         วันอังคาร          ทุกเดือน

2. พันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่

- 2 ปี                         วันพฤหัสบดี         ทุกเดือนคู่

- 3 ปี                         วันพฤหัสบดี         ทุกเดือนคี่

3. พันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

- 3 ปี                         วันศุกร์            ทุกเดือนคู่

3. วงเงินการออกพันธบัตร ธปท. ปี 2556

ในปี 2556 ธปท. จะปรับเพิ่มวงเงินประมูลต่อครั้งของพันธบัตรระยะสั้น และปรับลดวงเงินประมูลต่อครั้งของพันธบัตรระยะกลางเล็กน้อยจากปี 2555 เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะสภาพคล่องและแผนการออกพันธบัตรของรัฐบาล ทั้งนี้ การออกพันธบัตรโดยรวมในปี 2556 จะเป็นการออกเพื่อทดแทน พันธบัตร ธปท. ที่ครบกำหนดเป็นส่วนใหญ่ สำหรับรายละเอียดวงเงินการออกพันธบัตร ธปท. แต่ละประเภท สรุปได้ดังนี้

ประเภท                วงเงินประมูลต่อครั้ง      วงเงินรวมต่อรุ่น        จำนวนรุ่นต่อปี

(ล้านบาท)            (ล้านบาท)            (รุ่น)

1. พันธบัตรประเภทที่จำหน่ายเป็นส่วนลด

- อายุไม่เกิน 15 วัน             30,000 — 70,000    30,000 — 70,000        50 - 52

- 1, 3 และ 6 เดือน            25,000 — 35,000    25,000 — 35,000        50 - 52

- 1 ปี                        30,000 — 50,000   90,000 — 150,000           4

2. พันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่

- 2 และ 3 ปี                  20,000 — 40,000   60,000 — 120,000           2

3. พันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

- 3 ปี                        10,000 — 15,000    60,000 — 90,000           1

ทั้งนี้ ธปท. จะพิจารณาปรับวงเงินพันธบัตร ธปท. แต่ละประเภทอายุให้เหมาะสมกับภาวะตลาดเงินและตลาดพันธบัตร รวมทั้งคำนึงถึงวงเงินการออกพันธบัตรรัฐบาลในแต่ละช่วงเวลาโดย ธปท. จะประสานงานกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะอย่างต่อเนื่อง และจะประกาศตารางประมูลพันธบัตร ธปท. ให้ตลาดทราบล่วงหน้าทุกเดือนผ่านทาง website ของ ธปท. ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (วันที่ 13 ธันวาคม 2555)