พืชตระกูลคลุมสวนยาง-แผลไฟไหม้ใช้ปูนขาว

กรมวิชาการเกษตร-นายประสาท เกศวพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษร แนะวิธีการปลูกพืชคลุมในสวนยางเพื่อเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินในสวนยางพาราด้วยการปลูกพืชคลุมดินซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่ว ได้แก่ คาโลโปโกเนียม เซษโตรซิมา เพอราเรีย และซีรูเลียม วิธีการปลูกจะใช้โรยเมล็ดหรือวิธีหยอดเมล็ด พืชคลุมดินมีลักษณะต่างกัน การปลูกพืชตระกูลถั่วร่วมกันก็จะได้ผลดี อย่างไรก็ตามระวังไม่ให้พืชคลุมพันต้นยางเพราะจะทำให้ต้นยางแคระแกร็น เมล็ดพันธุ์ควรเก็บในปีที่ 2 หลังจากปลูกจะได้เมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์

ผอ.สถาบันวิจัยยาง ยังกล่าวถึงการดูแลสวนยางให้รอดตายในช่วงหน้าแล้งว่าควรจะคลุมโคนต้นยาง ใช้เศษซากพืช หญ้าคาและฟางข้าวคลุม สามารถทำได้ 2 วิธีคือคลุมบริเวณโคนต้นยาง ให้มีรัศมีกว้างประมาณ 1 เมตรหนา 10 ซ.ม.และคลุมตลอดแถวยาง จากโคนต้นยางให้ห่างออกไปข้างละ 1 เมตร นอกจากรักษาความชื้นในดินแล้วยังป้องกันวัชพืชขึ้นในแถวยาง ส่วนกรณีต้นยางมีรอยไหม้หรือมีรอยแผลขนาดใหญ่เกิดจากแสงแดดเป็นเวลานาน หากยางอายุ 1-2 ปีใช้ปูนขาวละลายน้ำทาบริเวณโคนให้สูงจากพื้นดิน 1 เมตร กรณีนี้ใช้ได้กับต้นยางถูกไฟไหม้ด้วย ถ้ามีแผลใหญ่หรือเปลือกยางถูกไฟไหม้แตกแยกใช้สีน้ำมันทาทับบริเวณที่เป็นรอยแผลนั้น นอกจากการป้องกันไฟไหม้สวนยาง วิธีป้องกัน ทำแนวกันไฟไถหรือขุดถากวัชพืชและเศษซากพืชออก ให้ห่าง 3 เมตร ถ้าเป็นสวนยางขนาดใหญ่ให้ทำแนวกันไฟทุก 100 เมตร ถามหรือตัดวัชพืชออก ส่วนเศษซากพืชเอาไปคลุมยางได้