การใส่ปุ๋ยยางพาราหลังเปิดกรีด

          เมื่อต้นยางเปิดกรีดได้แล้วยังมีความจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยต่อไปทุกปีเพื่อให้ผลผลิตสูงสม่ำเสมอ สำหรับยางพาราหลังเปิดกรีด
แนะนำให้ใช้ ปุ๋ยสูตร 30-5-18 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อไป แบ่งใส่ 2 ครั้ง ในช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน ใส่ปุ๋ยบริเวณกึ่งกลาง
ระหว่างแถวยางแล้วคราดกลบ ดินที่ขาดธาตุแมกนีเซียมแนะนำใส่ปุ๋ยที่ให้ธาตุแมกนีเซียมหรือปุ๋ยคีเซอรไรท์เพิ่มในอัตรา 80 กรัม
ต่อต้นต่อปี สำหรับสวนยางที่ปลูกพืชคลุมดินระหว่างแถวยางและใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางและพืชคลุมดินสม่ำเสมอไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยบำรุง
ต้นยางในช่วง 2 ปี แรกที่เปิดกรีด


 
  การใส่ปุ๋ยยางหลังเปิดกรีด

กลับหน้าหลัก