การใส่ปุ๋ยยางพาราก่อนเปิดกรีด


          ต้นยางก่อนเปิดกรีด หมายถึง ต้นยางตั้งแต่เริ่มปลูก จนถึงได้ขนาดเปิดกรีด ปุ๋ยที่ใช้สำหรับต้นยางก่อนเปิดกรีดมี 2 ประเภท ได้แก่
1.ปุ๋ยรองก้นหลุม
     เป็นปุ๋ยที่ใช้ผสมดินรองก้นหลุมก่อนปลูกซึ่งมีผลต่อการเร่งให้รากงอกและแผ่กระจายได้เร็วขึ้น ได้แก่ ปุ๋ยหินฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา 170 กรัมต่อต้น ในเขตปลูกยางตั้งตัวได้ดีในระยะแรก

2.ปุ๋ยบำรุง
     ที่แนะนำให้ใช้ในสวนยางก่อนเปิดกรีดมี 2 สูตร คือ
        2.1 สูตร 20-8-20 สำหรับดินทุกชนิดในเขตปลูกยางเดิม
        2.2 สูตร 20-10-12 สำหรับดินทุกชนิดในเขตปลูกยางใหม่


การใส่ปุ๋ยยางก่อนเปิดกรีด