องค์กรยางระหว่างประเทศ


1. ANRPC : Association of Natural Rubber Producing Countries : สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ

                1) ประสานงานทางด้านนโยบายและการดำเนินงานผลิตยางและค้ายางของประเทศสมาชิก
                2) สนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการยางระหว่างประเทศสมาชิก
                3) ดำเนินการเพื่อสร้างและยกระดับราคายางธรรมชาติตามความเป็นธรรมและมีเสถียรภาพ

ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่จีน กัมพูชา อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม มีสำนักงานอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

2. IRRDB : International Rubber Research and Development Board : สภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ เป็นสภาที่ตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของสถาบันวิจัยยางของประเทศต่างๆ มีหน้าที่ควบคุมและวางนโยบายการวิจัยและพัฒนายางระหว่างสถาบันที่เป็นสมาชิก และสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติวัตถุประสงค์หลัก คือ

               1) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันสมาชิกในเรื่องงานวิจัยและพัฒนายางธรรมชาติ
               2) ประสานงานระหว่างสถาบันสมาชิกและจัดกิจกรรมการประชุมร่วมกันในเรื่องทีน่าสนใจ และได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
               3) ควบคุมและประสานงานในทางวิชาการ ที่วางแผนโดยความร่วมมือของสถาบันสมาชิกปัจจุบันมีสมาชิก 16 ประเทศได้แก่ กัมพูชา บราซิล แคเมอรูน จีน โคดดิวัวร์ ฝรั่งเศส (CIRAD)
กาบอง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เม็กซิโก ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม เดิมมีสำนักเลขาธิการอยู่ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และได้ย้ายมาตั้งที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อปี2544

3. IRSG : International Rubber Study Group : องค์การศึกษาเรื่องยางระหว่างประเทศเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2490 มีนโยบายประสานทางด้านการผลิต การค้าและการใช้ยางทั้งยางธรรมชาติและยาง
สังเคราะห์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในฐานะประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสถิติการผลิต การใช้ยางและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเมินการผลิตและการใช้ยางทั้ง 2 ชนิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต และการใช้ให้อยู่ในภาวะสมดุล ไม่แข่งขันกันจนต่างฝ่ายต่างเสียผลประโยชน์ ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 16 ประเทศ และ 1

4. IRQPC : International Rubber Quality and Packing Conference : คณะกรรมการด้านการหีบห่อและคุณภาพยางธรรมชาติระหว่างประเทศ มีหน้าที่กำหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ กำหนดมาตรฐานยางแผ่นรมควันชั้นต่างๆ จัดพิมพ์เป็นคู่มือที่รู้จักกันในนามของ “GREEN BOOK” สมาคมยางพาราไทยเป็นสมาชิก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ร่วมดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมยาง เพื่อควบคุมด้านมาตรฐานและการหีบห่อ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

5. IRA : International Rubber Association : สมาคมยางระหว่างประเทศ มีหน้าที่กำหนดกฎเกณฑ์ทางด้านการค้ายาง สัญญาซื้อขายยาง สมาคมยางพาราไทยเป็นสมาชิก กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ร่วมดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมยาง เพื่อควบคุมด้านการค้าและส่งออกยาง เดิมมีสำนักงานอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่สมาคมยางพาราไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

6. ISO : International Organization for Standardization : องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีหน้าที่พิจารณากำหนด
มาตรฐานสิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์ วิธีทดสอบคุณภาพทางเคมี ทางกายภาพ ชีวภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัยในการใช้งานและการบริโภค ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การนี้โดยมีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนตามข้อบังคับขององค์การ โดย ISO ได้แบ่งคณะกรรมการวิชาการเป็นหลายคณะตามผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ คณะกรรมการวิชาการด้านยางและผลิตภัณฑ์ยางเป็นคณะกรรมการคณะที่ 45 (ISO/TC 45) จะเป็นคณะกรรมการที่พิจารณามาตรฐานยางและผลิตภัณฑ์ยางดังนั้น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงมีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะที่ 253เพื่อพิจารณามาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่จะมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมภายในประเทศและการส่งออกต่างประเทศ ก่อนการประชุมประจำปี โดยคณะกรรมการวิชาการที่แต่งตั้งนั้น มีผู้แทนของกรมวิชาการเกษตรเป็นกรรมการ และเข้าร่วมการประชุมประจำปีของ ISO/TC 45 ตามความจำเป็นและเหมาะสม

7. ITRC : International Tripartite Rubber Council : สภาไตรภาคียางระหว่างประเทศจัดตั้งขึ้นภายใต้แถลงการณ์ร่วมเมืองบาหลี (Bali Declaration 2001) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2544 ประกอบด้วยผู้แทนจาก 3 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ประเทศละ 3 คน ทั้งภาครัฐและเอกชน รับผิดชอบกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการการจัดการด้านปริมาณการผลิต (Supply Management Scheme :

8. IRCo : International Rubber Consortium Limited : บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศเนื่องจากภาวะราคายางพาราลดลงตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปี 2544 รัฐบาลของประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ(MoU)ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนยางระหว่างประเทศ (IRCo) ขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันราคายางพาราให้สูงขึ้นไปสู่ระดับที่เกษตรกรขายยางมีกำไรคุ้มกับการลงทุน และรักษาระดับราคายางพาราให้มีเสถียรภาพ โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น12 ล้านเหรียญสหรัฐ จากทุนจดทะเบียนเป้าหมาย 225 ล้านเหรียญสหรัฐ มีกรรมการบริหาร 9คน จากไทย 4 คน อินโดนีเซีย 3 คน และมาเลเซีย 2 คน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

9. ARBC : ASEAN Rubber Business Council : สภาธุรกิจยางอาเซียน เป็นสภาธุรกิจของ
เอกชน/ผู้ส่งออก/ผู้ค้ายางในแถบประเทศเอเชีย ที่มีความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจยางพารา
โดยเฉพาะพ่อค้าและผู้ส่งออก มีสมาชิกเป็นบริษัทต่างๆใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
เวียดนาม และกัมพูชา สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย