ราคายาง

ราคายางแผ่นดิบและราคาท้องถิ่น จังหวัดสงขลา ปี 2554 – 2559  
ราคา RSS3 (F.O.B. กรุงเทพฯ) และราคายางแผ่นดิบ ปี 2554 – 2559  
ราคายางแผ่นดิบ ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา ปี 2554 – 2559  
ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS 3) F.O.B กรุงเทพฯ ปี 2554 – 2559  
 

ราคาประมูล

15755 times