"ถาวร"จี้รัฐ เร่งแก้ปมราคายางพาราตกต่ำ Featured

"ถาวร"จี้รัฐ เร่งแก้ปมราคายางพาราตกต่ำ มอบตัวแทนยื่นข้อเรียกร้อง 10 ข้อ 30 ต.ค.นี้ ผ่าน ผู้ว่าฯจว.สงขลา


 

นายถาวร เสนเนียม อดีตแกนนำกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็น ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.)ได้มอบหมายให้นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา และนายปรีชา สุขเกษม แกนนำเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยพี่น้องชาวสวนยางเพื่อพูดคุย รับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องของพี่น้องชาวสวนยางพาราไปยังรัฐบาลและผู้เกี่ยว ข้องในการแก้ปัญหาราคายางพารา ที่ประชุมได้มีมติยื่นข้อเรียกร้องผ่านผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลาในวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา และขอเชิญชวนพี่น้องชาวสวนยางพร้อมกัน ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
 
นายถาวร กล่าวว่า สำหรับข้อสรุปข้อเรียกร้องของเกษตรกรชาวสวนยาง ดังนี้ คือ 1.ช่วยเหลือเกษตรกรและแรงงานกรีดยางคนละหนึ่งหมื่นบาท 2.ยึดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางตามหลักเกณฑ์ที่รัฐรับรองตาม แนวทางชดเชยปัจจัยการผลิตมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้ 2.1 ช่วยเหลือไม่เกิน 20 ไร่ / เกษตรกรหนึ่งคน แรงงานกรีดยางสองคน จำนวนเงินสามหมื่นบาท (เฉลี่ยคนละ 10,000 บาท) 2.2 รายที่มี 8 - 10 ไร่ จ่ายรายละ 20,000 บาท ให้เกษตรกรเจ้าของสวน 10,000 บาท แรงงานกรีดยาง 10,000 บาท 2.3 รายที่มีที่ดินต่ำกว่า 8 ไร่ จ่าย 10,000 บาท ให้เจ้าของสวนยาง (ภายใต้สมมุติฐานว่าเจ้าของสวนตัดเอง)
 
นายถาวร กล่าวว่า 3.ราคายางต้องไม่ต่ำกว่า 50 บาทต่อกิโลกรัม 4.ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางเหลือ 3% ต่อปี 5.ตรวจสอบ 5 เสือยางพารา 6. ตั้งเป็นกรมการยาง 7.ให้รัฐเปิดการแข่งขันอุตสาหกรรมยางพาราโดยเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติเข้ามา ร่วมลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจัดโซนนิ่งประจำภาค และให้เกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์เข้าไปถือหุ้นตามสัดส่วน 8.ออกระเบียบให้ถนนลาดยางทุกเส้น ต้องมีส่วนผสมของยางพารา 50% ของวัตถุดิบ และ 9.ต้องจัดตั้งธนาคารเกษตรกรชาวสวนยาง
 
นอกจากนี้ 10.แต่งตั้ง ตัวแทนเกษตรกรผู้ทรงคุณเพื่อติดตามการดำเนินการและแก้ไขปัญหาของชาวสวนยาง คือ นายปรีชา สุขเกษม , นายถวิล หวานวงศ์ , นายเวนิช จินา , นายสนิท ทองจันทร์ และ นายศรีไชย มณีรักษ์
Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ