ข่าวประชาสัมพันธ์

จ้างปรับปรุงอาคารคอนกรีต 2 ชั้น page=" info_news ";
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสมบัติการไหลแบบพลวัติ (Rubber process analzer-RPA) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดเพิ่มเติม page=" info_news ";
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดดัชนีความอ่อนตัวของยาง (Plastimeter) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียดเพิ่มเติม page=" info_news ";
ประกวดราคาซื้อหม้อนึ่งระบบความดัน (Auto clave) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดเพิ่มเติม page=" info_news ";
ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบหาแรงยืดยาง จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตีฟองน้ำแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดเพิ่มเติม page=" info_news ";
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนเชิงปริมาณของยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบ รายละเอียดเพิ่มเติม page=" info_news ";
จ้างพิมพ์วารสารยางพารา จำนวน 4 ฉบับ
ขอเช่าข่าวยางพาราจากสำนักข่าวรอยเตอร์
จ้างเหมาจัดทำและออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 4 ฉบับ
สอบราคาซื้อไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ ชุด