วันยางพาราแห่งชาติ 2559 รำลึกบิดายางฯไทย ผลักดันการแปรรูปยาง ก้าวสู่ความยั่งยืน (08/04/2559)

กยท. จัดกิจกรรมวันยางพาราแห่งชาติปี 59 น้อมรำลึก "บิดายางพาราไทย" เน้นสร้างความรู้ เพิ่มมูลค่า ผลักดันการแปรรูปยาง พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของวันยางพาราแห่งชาติและยางพาราไทย เพื่อทุกภาคส่วนบูรณาการพัฒนาศักยภาพยางไทยให้ยั่งยืน
นายเชาว์ ทรงอาวุธ ประธานคณะกรรมการจัดงานวันยางพาราแห่ง ชาติ ประจำปี 2559 กล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในฐานะรัฐวิสาหกิจใหม่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้จัดกิจกรรมวันยางพาราแห่งชาติขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2559 ที่จังหวัดตรัง เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี "บิดาแห่งยางพาราไทย" รวมทั้งสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรยางพาราที่ถูกต้อง และส่งเสริมการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในด้านการพัฒนายางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้เกิดความยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล และต้องการให้เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในอาชีพการทำสวนยางพารา ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง
"ปัจจุบันแม้ว่ายางพาราจะเผชิญกับปัญหาราคาตกต่ำ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันปรับลดลงก็ตาม แต่ยางพาราก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย มีเกษตรกรปลูกยางพาราจำนวน มากหลายล้านครัวเรือน พื้นที่ปลูกกว่า 20 ล้านไร่ทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ผลักดันมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งกู้วิกฤติยางให้เกิดความยั่งยืน ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงาน โดยควบรวม 3 หน่วยงานเดิม คือ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง เข้าด้วยกัน จัดตั้งเป็น กยท. โครงการแก้ไขปัญหายางพาราตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ 15 โครงการ ซึ่งเป็นแผนระยะกลางและแผนระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนายางพาราทั้ง ระบบ โดยเฉพาะการแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากยาง มากกว่าการที่จะส่งออกยางเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังมีแผนระยะสั้นเฉพาะหน้าเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางให้มีรายได้ เพิ่มขึ้น เช่น โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น" นายเชาว์กล่าว
สำหรับกิจกรรมวันยางพาราแห่ง ชาติ ประจำปี 2559 จัดระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2559 โดยวันที่ 9 เม.ย. 59 กยท. จะมีพิธีสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี "บิดาแห่งยางพาราไทย" ณ อนุสาวรีย์พระยารัษฎาฯ จ.ตรัง และจัดเสวนาวิชาการ ของเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้แทนสถาบันเกษตรกรเขตภาคใต้ ตัวแทนสถาบันเกษตรกรที่แปรรูปผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศ พนักงาน กยท. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 200 คน โดยมีการบรรยาย อาทิ การส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทผู้แทนเกษตรกร และผู้แทนสถาบันเกษตรกร ในการดำเนินงานของ กยท. การส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต และการตลาดยางพารา การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทางเลือก Green Rubber Energy เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
นอกจากนี้ ในวันที่ 10 เม.ย. 59 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะให้เกียรติอ่านสารวันยางพาราแห่งชาติปี 2559 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ในเวลา 12.00 – 13.00 น. ด้วย เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของวันยางพาราแห่งชาติ และพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพารา ได้อย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ที่มา : ThaiPR.net

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ