เอเปกมองอีก 20-30 ปีไทยใช้พลังงานพุ่ง 86% (07/04/2559)

สนพ. เผย เอเปก มองอีก 20 - 30 ปีไทย ใช้พลังงานพุ่ง 86% นำเข้าเพิ่มขึ้น 78% จาก 42%

ดร.ทวา รัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยพลังงานเอเชีย-แปซิฟิก นำเสนอภาพอนาคตอุปสงค์และอุปทานพลังงานของเอเปก และประเทศไทย โดยเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างบุคลากรด้านนโยบายภาครัฐ กับผู้เชี่ยวชาญต่อการกำหนดสมมุติฐาน และผลการพยากรณ์อุปสงค์อุปทานพลังงาน จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์ความต้อง การพลังงานของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนเป็นแนวทางการกำหนดนโยบายด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ สถานการณ์ของประเทศและโลกต่อไป

ดร.อาทิตย์ ทิพย์พิชัย นักวิจัยศูนย์วิจัยพลังงานเอเชีย-แปซิฟิก กล่าวว่า ได้นำข้อมูลผลจากการพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานของ 21 ประเทศ ในกลุ่มเอเปก โดยหนึ่งในนั้นคือ ประเทศไทย ซึ่งได้มีการประมาณการว่า ในอีก 20 - 30 ปีข้างหน้า ประเทศไทย ยังคงมีการใช้พลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 86% ในปี 2040 แต่แหล่งผลิตพลังงานภายในประเทศ จะมีปริมาณลดลง และจะมีการนำเข้าพลังงานเพิ่มขึ้นจาก 42% เป็น 78% จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตประเทศไทย ยังต้องดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการประหยัดพลังงานในภาคขนส่งได้

ที่มา : สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น (วันที่ 7 เมษายน 2559)

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ