Print this page

@ผลผลิตยางธรรมชาติของมาเลเซียในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 (10/11/2560)

เมื่อเร็วๆนี้ กรมสถิติได้เปิดเผยว่า การผลิตยางธรรมชาติของมาเลเซียในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 เป็น 61,252 ตัน  เมื่อเทียบกับ 55,121 ตัน เมื่อเดือนก่อน

กรมดังกล่าวระบุว่า ผู้ที่ผลิตยางธรรมชาติหลัก คือ เกษตรกรรายย่อย โดยมีสัดส่วนร้อยละ 93

กรมดังกล่าวยังระบุว่า ราคาเฉลี่ยต่อเดือนของน้ำยางข้นสูงขึ้นร้อยละ 5 เป็น 543.52 เซนต่อกก. จากเดือนกรกฎาคม 2017 ในขณะที่ราคายางแท่ง Standard Malaysian Rubber 20 สูงขึ้นร้อยละ 1.4 เป็น644.25 เซนต่อกก.

การส่งออกยางธรรมชาติของมาเลเซีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 เป็น 55,563 ตัน เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2017 ทั้งนี้ ตลาดส่งออกยางธรรมชาติหลัก  ได้แก่ จีน เยอรมนี อิหร่าน สหรัฐฯ และฟินแลนด์

การบริโภคยางธรรมชาติภายในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เป็น 41,715 ตัน ภายในระยะเวลาเดียวกัน อุตสาหกรรมถุงมือยางยังคงเป็นผู้บริโภคภายในประเทศหลัก โดยมีการบริโภคร้อยละ 73.3

เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2017 ระดับของสต๊อกยางธรรมชาติสูงขึ้นร้อยละ 1.1 เป็น 194,281 ตัน

ที่มาhttp://rubberjournalasia.com (10/11/2560)

 

Rate this item
(0 votes)
Apassorn

Latest from Apassorn