ข่าวเด่น

ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา (30/03/2559)

เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา (วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท) ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบผลการพิจารณาตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา (วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท) ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบต่อไปอีก 1 ปี โดยให้ดำเนินการภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อเดิม (วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท) เพื่อให้สอดคล้องกับฤดูการผลิตและรอบปีบัญชีของสถาบันเกษตรกร โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาจ่ายเงินกู้เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 และกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 12 เดือน ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2560

2. เห็นชอบผลการพิจารณาตามมติ กนย. โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตั้งงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สถาบันเกษตรกร ร้อยละ 3 จำนวน 300 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันภัยในอัตราร้อยละ 0.5 เป็นเงิน 50 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350 ล้านบาท ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามข้อสังเกตของสำนักงบประมาณ โดยให้ ธ.ก.ส. ตั้งงบประมาณตามค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายชำระคืนเงินต้น
3. มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับ ธ.ก.ส. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่มา : มติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 29 มีนาคม 2559)

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ