@ตลาดสายยางที่ใช้ในอุตสาหกรรม คาดว่าจะมีมูลค่า 14.81 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2023 (25/10/2560)

เมือง Pune ประเทศอินเดีย  - รายงานที่ตีพิมพ์โดย MarketsandMarkets เรื่อง “ตลาดสายยางที่ใช้ในอุตสาหกรรม แบ่งตามวัสดุ (พีวีซี โพลิยูริเทน ยาง ซิลิโคน และอื่นๆ) ประเภทอุตสาหกรรม (น้ำมัน & แก๊ส รถยนต์ น้ำ ยา อาหาร & เครื่องดื่ม สารเคมี โครงสร้างพื้นฐาน เกษตรกรรม เหมือง) และภูมิภาค – แนวโน้มทั่วโลก จนถึงปี 2023” ("Industrial Hose Market by Material (PVC, Polyurethane, Rubber, Silicone, Others), Media Type, Industry (Oil & Gas, Automobile, Water, Pharmaceuticals, Food & Beverages, Chemicals, Infrastructure, Agriculture, Mining), and Region - Global Forecast to 2023") ระบุว่า มูลค่าของตลาดคาดว่าจะเพิ่มจาก 10.67 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2017 เป็น 14.81 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2023 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ร้อยละ 5.6 ระหว่างปี 2017 – 2023 การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น และความต้องการสายยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่แข็งแรงมากขึ้น สำหรับการใช้ในสภาวะสมบุกสมบัน เป็นปัจจัยบางประการที่กระตุ้นการเติบโตของตลาด สายยางใช้สำหรับการดูดและการปล่อยน้ำ เช่น ชลประทาน การทำสวน อุปกรณ์ดับไฟ อุปกรณ์การทำความเย็น และอุปกรณ์แปรรูปอาหาร ยิ่งกว่านั้น อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ การทำเหมือง อาหารและเครื่องดื่ม โครงสร้างพื้นฐาน และอื่นๆ ก็ใช้สายยางเพื่อขนส่งน้ำจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งจะกระตุ้นตลาดสายยางที่ใช้ในอุตสาหกรรม

โพลิยูริเทนเป็นโพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติทนทานต่อรอยขีดข่วนและการฉีกขาดได้ดี มีแรงต้านทานการดึงสูง มีแรงอัดต่ำ และมีความยืดหยุ่นที่ดี  อีกทั้งมีการต้านทานสารเคมีที่ดี มีความเสถียรสูงในสภาวะอากาศที่รุนแรง และยังมีความทนทานต่อน้ำมันเบนซีน น้ำมัน น้ำมันก๊าด และผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมอื่นๆ  จึงเหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น น้ำมันและแก๊ส สารเคมี เหมือง อาหารและเครื่องดื่ม และการเกษตร ผู้ผลิตเป็นจำนวนมากผลิตสายยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมจากโพลิยูริเทน

เอเชียแปซิฟิกตาดว่าจะมีสัดส่วนของตลาดสายยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมมากที่สุด ในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ โดยคาดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ โครงสร้างพื้นฐานและเกษตร จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดขยายตัว ในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ ความต้องการสายยางส่วนใหญ่มาจากจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย การพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นในจีนและอินเดีย และการพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้มีความทันสมัย เป็นปัจจัยที่กระตุ้นตลาดสายยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมในภูมิภาคดังกล่าว

ที่มาhttp://www.rubberworld.com/newsweek.asp (25/10/2560

 

Rate this item
(0 votes)