ตลาดสารช่วยการแปรรูปยางคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 4,800 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2563 (30/03/2559)

ตลาดสารช่วยการแปรรูปยาง (rubber processing chemicals) ทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 4,800 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2563 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 5.4 ในช่วงระหว่างปี 2558-2563 ขับเคลื่อนโดยความต้องการสารช่วยการแปรรูปยางคุณภาพสูงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการใช้งานสารเคมีในกลุ่มยางล้อนั้นมีสัดส่วนครองตลาดสูงที่สุด โดยคาดว่าจะมีส่วนแบ่งการทางตลาดมากถึงร้อยละ 56.6 ในปี 2563 และอุปสงค์ของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปยางสำหรับการผลิตยางล้อคาดว่า จะมีการเติบโตสูงที่สุดเนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์และกำลังซื้อ ของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครองตลาดสารเคมีในกลุ่มนี้สูงที่สุด และคาดว่าจะยังมีต่อเนื่องไปจนถึงปี 2563 ขับเคลื่อนโดยอุปสงค์ของอุตสาหกรรมยานยนต์และอุปสงค์ของอุตสาหกรรมที่ต้อง การใช้สารเคมีที่มีคุณภาพสูงสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มยางล้อและกลุ่มที่ไม่ใช่ ยางล้อทั้งในประเทศจีนและอินเดีย
รายงานนี้ได้จากจากการสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของ ตลาดสารช่วยการแปรรูปยางจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่จากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก


ที่มา http://rubberjournalasia.com,

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ