สศก.ชี้ภัยแล้งฉุดจีดีพีเกษตรไตรมาสแรกหดตัว 2.1แต่คาดทั้งปีจะกระเตื้องขึ้นเป็นบวก 1.8-2.8 (29/03/2559)

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2558 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2559 ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิดลดลง เมื่อวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 1 ของปี 59 จึงหดตัว ร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 โดยสาขาการผลิตที่หดตัว ได้แก่ สาขาพืช หดตัวร้อยละ 3.2 พืชที่มีผลผลิตลดลง คือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และลำไย สาขาประมง หดตัวร้อยละ 0.8 เนื่องจากปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) ที่สหภาพยุโรปประกาศให้ใบเหลืองทำให้เรือประมงขนาดเล็กและเรือประมงพาณิชย์ บางส่วนต้องหยุดทำประมงและจอดเทียบท่า สาขาบริการทางการเกษตร หดตัวร้อยละ 2.7 เป็นผลต่อเนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่ทำให้พื้นที่เพาะปลูกลดลง การใช้บริการจ้างเตรียมดิน หรือเกี่ยวนวดข้าวลดลงตามไปด้วย ขณะที่สาขาปศุสัตว์มีการขยายตัวร้อยละ 2.0 เพราะการผลิตปศุสัตว์ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน และความต้องการของตลาดยังคงขยายตัว ส่วนสาขาป่าไม้ ขยายตัวร้อยละ 2.2 จากผลผลิตไม้ยูคาลิปตัสและไม้ยางพารามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสถานการณ์ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ไว้ว่าปีนี้ฝนจะตกอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยปกติ และมีปริมาณมากกว่าปี 58 ซึ่งเพียงพอต่อการผลิตพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าวนาปีคาดว่าจะสามารถปลูกได้ตามฤดูกาล ส่งผลให้ผลผลิตข้าวนาปี รวมทั้งผลผลิตตัวอื่นจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น ฉะนั้น คาดว่าภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 2, 3, 4 จะมีการขยายตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยคาดการณ์ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในภาพรวมทั้งปี 2559 จะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.8-2.8 ทั้งนี้ คาดว่าสาขาพืชจะขยายตัวร้อยละ 2.2-3.2 สาขาปศุสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 1.5-2.5 สาขาประมง ขยายตัวร้อยละ 0.5-1.5 สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 0.3-1.3 สาขาป่าไม้ ขยายตัวร้อยละ 2.3-3.3 แต่อย่างไรก็ดี ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำ สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร และภาวะเศรษฐกิจโลก ที่จะมีผลกระทบต่อภาคเกษตรอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ (วันที่ 29 มีนาคม 2559)

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ