จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมสำรวจข้อมูลการทำสวนยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ (29/03/2559)

จังหวัด นครศรีธรรมราช เตรียมสำรวจข้อมูลการทำสวนยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการผลผลิตยางพาราของจังหวัด รวมทั้งการจัดทำข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการผลผลิตต่อรัฐบาล
 
วันนี้ (28 มี.ค. 59) ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศุภชัย สงประสพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการสำรวจข้อมูลการทำสวนยางพาราในพื้นที่ที่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อเตรียมสำรวจข้อมูลการทำสวนยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการผลผลิตยางพาราของจังหวัด รวมทั้งการจัดทำข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการผลผลิต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เกษตรจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ สถิติจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และการยางแห่งประเทศไทย
 
นาย ศุภชัย สงประสพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดำเนินการสำรวจข้อมูลการทำสวนยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสาร สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการผลผลิตยางพาราของจังหวัด รวมทั้งการจัดทำข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการผลผลิตต่อรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรที่ทำสวนยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มี เอกสารสิทธิ์ ได้เข้าถึงโครงการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐในอนาคต สำหรับแนวทางการสำรวจข้อมูลการทำงานสวนยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ได้แก่ พื้นที่ราชพัสดุ พื้นที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นต้น
 
เกษตร และสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ปี 57/58 ทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรี ธรรมราช มีพื้นที่ประมาณ 1.85 ล้านไร่ ส่วนข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2556 มีพื้นที่ประมาณ 1.46 ล้านไร่ และข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559 มีเกษตรกรจำนวน 116,133 ราย พื้นที่ปลูกยางพารา 1.358 ล้านไร่
พร้อม กล่าวย้ำว่า การสำรวจข้อมูลการทำสวนยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการผลผลิตยางพาราของ จังหวัด รวมทั้งการจัดทำข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการผลผลิต ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรที่ทำสวนยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มี เอกสารสิทธิ์ ได้เข้าถึงโครงการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐในอนาคตเท่านั้น ไม่มีสิ่งอื่นใดแอบแฝง เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยได้ ซึ่งจะไม่สามารถเข้าถึงโครงการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐในอนาคต เช่น การแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ การวางแผนพัฒนาและส่งเสริมการทำสวนยาง เป็นต้น
 
ดัง นั้นจังหวัดจำเป็นจึงต้องมีข้อมูลดังกล่าวไว้ เพื่อให้ทราบพื้นที่ปลูกยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ และผลผลิตในภาพรวมว่ามีมากน้อยเพียงใด ฉะนั้นเมื่อมีเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจข้อมูลดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรชาวสวนยางได้กรอกข้อมูลในแบบสำรวจตามความเป็น จริงด้วย อย่างไรก็ตามจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานสำรวจข้อมูลการทำสวนยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้านต่อไป

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (วันที่ 29 มีนาคม 2559)

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ