การันตีแปลงGAP ภาคใต้ไร้สารตกค้าง สวพ.8 ย้ำตรวจสอบต่อเนื่อง-มากกว่าร้อยละ90ปลอดภัย(28/03/59)

นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา (สวพ.8) กรมวิชาการเกษตร 
เปิด เผยว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างในปี 2558 มีการตรวจรับรองทั้งสิ้น 6,217 แปลง มาตรการที่หน่วยงานดำเนินการคือการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตพืชให้ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ความสำเร็จโดยรวมคือผลผลิตพืชที่เข้าร่วมโครงการ รับรองระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) มีความปลอดภัยเกือบ 100%

ทั้ง นี้กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต โดย นางสรัญญา ช่วงพิมพ์ น.ส.สาวิตรี เขมวงศ์ และคณะ ได้ศึกษาชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในพืชผักผลไม้แปลงที่มีการรับรองระบบ GAP พบว่า การตรวจสอบวิเคราะห์สารพิษตกค้างในภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2558 มีการสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตเพื่อวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างทาง การเกษตรจากแปลงผลิต 673 ตัวอย่าง พบว่ามีตัวอย่างที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ร้อยละ 99.7 ของตัวอย่างวิเคราะห์ทั้งหมด

ด้าน การตรวจสอบสารพิษตกค้างในพืช ณ แหล่งจำหน่ายทั่วไปในตลาดสดและห้างสรรพสินค้า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ปี 2555-2558 สุ่มตัวอย่างรวม 1,546 ตัวอย่าง พบว่ามีความปลอดภัยจากสารพิษตกค้างร้อยละ 95.4 อย่างไรก็ตาม ชนิดพืชที่ผู้บริโภคควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการกำจัดสารพิษที่อาจตกค้าง ในผลผลิต ได้แก่ พริก คะน้า มะเขือ ถั่วฝักยาว ผักกาดขาว กวางตุ้ง บวบ มะเขือเทศ แคนตาลูป ฝรั่ง ส้ม แตงโม และมะม่วง นอกจากนั้นมีการสุ่มวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน ในเก๊กฮวย พริกหอม และกานพลู แบบแห้ง จำนวน 1,706 ตัวอย่าง พบว่าผลผลิตร้อยละ 90.4 มีความปลอดภัย

นาย ธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญ สวพ.8 กล่าวว่า หลายปีที่ผ่านมาการใช้สารเคมีของเกษตรกรในกลุ่มที่มีการผลิตพืชเชิงการค้า ยังพบว่ายังมีการใช้สารเคมีมาก ซึ่งมีสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งจากการระบาดของศัตรูพืช การปลูกพืชเชิงเดี่ยว การโฆษณาของ
ผู้ค้าสารเคมีเข้าถึงเกษตรกรมากขึ้น มาตรการที่ดำเนินการได้ผลและต้องขยายผล คือ การให้ความรู้เกษตรกร การนำผู้ผลิตเข้าสู่ระบบการผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ GAP การกวดขันจับกุมผู้ผลิตสารเคมีที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งต้องเร่งรณรงค์สร้าง จิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสังคมให้กับผู้ผลิต การใช้สารชีวินทรีย์ เช่น ไส้เดือนฝอย เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เชื้อราเมตาไรเซี่ยม เชื้อราบิวเวอเรีย การใช้กับดัก แมลงศัตรูธรรมชาติ สารสกัดจากพืชทดแทนสารเคมี การใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม ควบคุมการโฆษณาสารเคมีที่เกินจริง เป็นต้น

 

ที่มา แนวหน้า 28/03/59

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ