ข่าวเด่น

ม.อ.ภูเก็ต ส่งมอบสนามกีฬาพื้นยางพาราแก่โรงเรียนเทศบาล 2 เมืองกะทู้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ. ส่งมอบสนามกีฬาพื้นยางพาราให้แก่โรงเรียนเทศบาล 2 เมืองกะทู้ และสนามกีฬา ม.อ.ภูเก็ต

รองศาสตราจารย์ภูวดล บุตรรัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานนิทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นประธานในพิธีส่งมอบสนามกีฬาทำจากผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้นจากยางพารา ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีการจัดพิธีส่งมอบด้วยกัน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 เมืองกะทู้ โดยมี นายอรรพงษ์ จันทรัตนวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ และนายสังวรณ์ ภริงคาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ เป็นผู้รับมอบ จากนั้น รองศาสตราจารย์ภูวดล บุตรรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ประธานกล่าวเปิดใช้สนามพื้นยางพารา พร้อมรับมอบ โดยมีรองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวความเป็นมาของการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ สนามกีฬาพื้นยางพารา ม.อ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

ผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้นจากยางพารา ธรรมชาติเป็นงานวิจัย และพัฒนาเพื่อต่อยอดสร้างนวัตกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้ใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ยางพารา โดยการสนับสนุนทางวิชาการแก่ “ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด” เพื่อสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง ทำเป็นแผ่นปูพื้นสนามกีฬา และลานกีฬาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง เพื่อช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มในภาวะที่ยางมีราคาตกต่ำ และเป็นภารกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้

ลานกีฬาอเนกประสงค์พื้นยางพารา สร้างขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบ และเป็นตัวขับเคลื่อนให้เห็นว่ายางพาราสามารถนำไปเป็นส่วนประกอบในการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ เพื่อผู้ประกอบการ กลุ่มสหกรณ์ หรือเอกชนจะได้นำไปผลิตต่อในเชิงพาณิชย์ เป็นการสนับสนุนการใช้วัตถุดิบ และแรงงานในพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ ซึ่งเมื่อก่อนเกษตรกรขายยางในรูปของวัตถุดิบ แต่หากนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 5-6 เท่า และเป็นราคาที่เสถียรไม่ขึ้นลงเหมือนที่ผ่านมา นอกจากนั้น ยังเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัย เนื่องจากลานกีฬาในทุกวิทยาเขตแม้จะมีสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์ยางปูพื้นที่ เหมือนกัน แต่จะมีการติดตามศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความทนทานของการใช้งานในสภาพแวดล้อม ที่ต่างกัน

รองศาสตราจารย์ภูวดล บุตรรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำการวิจัยแปรรูปน้ำยางสดเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้นลานกีฬาจากยางพารา สร้างรายได้แก่เกษตรกร และสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ โดยนำแผ่นยางปูพื้นลานกีฬาติดตั้งให้แก่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง เพื่อทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เยาวชนได้ใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เลือกจัดสร้างสนามกีฬา และสนามเด็กเล่นแก่โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกระทู้ อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต พร้อมกันกับสนามกีฬาวิทยาเขตภูเก็ต จำนวน 1 สนาม

รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต เผยต่อว่า ครอบครัวของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่เป็นเจ้าของสวนยางพารา ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตราคายางพาราวิทยาเขตภูเก็ต ได้ดำเนินการให้นักศึกษาแจ้งขอผ่อนผันการลงทะเบียน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้นสำหรับการลงทะเบียน แต่ในการใช้ชีวิตประจำวันของนักศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ วิทยาเขตภูเก็ตจึงคิดหาแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่นักศึกษา โดยการให้นักศึกษาที่ว่างจากการเรียนสามารถมาปฏิบัติงานช่วยงานในสำนักงาน ของคณะหน่วยงานในวิทยาเขตภูเก็ต เพื่อได้รับทุนเป็นค่าตอบแทนการทำงาน นอกจากนี้ ได้ดำเนินการหารือศิษย์เก่าที่เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อขอทราบความต้องการนักศึกษาช่วยงาน หรือปฏิบัติงาน อันจะช่วยให้นักศึกษามีรายได้ ถือเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองส่วนหนึ่ง และยังช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานอีกด้วย

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

วันที่ 22 มีนาคม 2559

Rate this item
(0 votes)
Super User

ผู้ดูแลระบบ